asylsökande kurdiska kvinnor

Skriftlig fråga 1999/2000:1100 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 8 juni

Fråga 1999/2000:1100

av Tasso Stafilidis (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om asylsökande kurdiska kvinnor

Återigen har ett högst anmärkningsvärt beslut från Utlänningsnämnden kommit mig till känna. Fallet gäller en ung kvinna av kurdiskt ursprung som flytt sin familjs våld och dödshot på grund av vägran till tvångsgifte. Kvinnan har misshandlats upprepade gånger. Hon har inte kunnat finna skydd hos turkiska myndigheter varför hon flytt till Sverige och sökt asyl. Utlänningsnämnden hävdar att det ska ankomma på den turkiska staten att skydda kvinnan och ge henne den hjälp hon behöver. Det är en hårresande bedömning inte minst med tanke på den rådande situationen för den kurdiska befolkningen i Turkiet. I utlänningslagens 3 kap 2 § sägs att rätten till asyl gäller oberoende av om förföljelsen utgår från landets myndigheter eller dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda. Att motivera ett avslag på en asylansökan från en kurdisk kvinna från Turkiet med att den turkiska staten ska stå upp för hennes mänskliga rättigheter och skydda henne från våld och övergrepp samtidigt som Turkiets förtryck av det kurdiska folket alltjämt fortskrider måste anses vara en vantolkning av lagen och tyder på en total okunnighet om det kurdiska folkets situation i Turkiet.

Med anledning av den rådande situationen för den kurdiska befolkningen och i synnerhet för unga kurdiska kvinnor som vägrar tvångsgifte vill jag ställa följande fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall:

Vad avser regeringen göra för att de kurdiska kvinnorna från Turkiet som vägrat acceptera tvångsgifte ska garanteras sina mänskliga rättigheter i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-06-09 Anmäld: 2000-06-13 Besvarad: 2000-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-21)