Arbetsskada

Skriftlig fråga 2009/10:909 av Olsson, LiseLotte (v)

Olsson, LiseLotte (v)

den 18 juni

Fråga

2009/10:909 Arbetsskada

av LiseLotte Olsson (v)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Under förra mandatperioden reformerades arbetsskadeförsäkringen. Syftet var att ge arbetsskadade ett bättre skydd. Dåvarande regeringen uttalade:

Reformeringen av bevisreglerna 1993 har, i förening med den åtstramning i tillämpningen som ansetts ha skett ett par år dessförinnan, medfört en tillämpning av arbetsskadeförsäkringen som enligt vad som anförts i projektgruppens promemoria upplevs som alltför restriktiv. Detta gäller främst muskuloskeletala sjukdomar som drabbar kvinnor i större utsträckning än män. – – – För stränga krav på visad skadlig inverkan medför på sikt en risk för en onyanserad och slentrianmässig arbetsskadebedömning. Om skador som kan vara arbetsrelaterade i stor utsträckning inte godkänns som arbetsskador, kan detta dessutom ha en hämmande effekt på arbetsmiljöarbetet.

Fackförbundstidningen Dagens Arbete har nyligen granskat vad som hänt. Dagens Arbetes granskning visar att det blev tvärtom. I dag är det ännu svårare att få en arbetssjukdom godkänd. Förra året fick 1 900 personer en sjukdom klassad som arbetsskada, det är endast 32 procent av anmälningarna. Även de som drabbats av en arbetsplatsolycka har svårare att få rätt i dag. Detta bekräftar vad Vänsterpartiet anfört i sin motion hösten 2009. Denna utveckling är oacceptabel. Sjuka och arbetsskadade ska inte betala för andras utökade konsumtionsmöjligheter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Cristina Husmark Pehrsson:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att möjligheter ges så att fler arbetsskadade kan få ersättning och inte hamnar i utanförskap?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-18 Anmäld: 2010-06-18 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)