Användning av extra anslag till FOI

Skriftlig fråga 2018/19:434 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) fick, tack vare att riksdagen antog Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag, i höstas 50 miljoner extra för år 2019.

Enligt uppgift så kommer FOI att använda 7 miljoner av de extra medel som tillfördes som ett resultat av M-KD-budgeten för uppgradering av forskningsanläggningar på avdelningen Ledningssystem.

Denna prioritering finns inte med som något anslagsändamål i det budgetbetänkande (2018/19:FöU1) som ligger till grund för beslutet om extra resurser, ej heller finns någon instruktion kring detta i regeringens regleringsbrev för FOI. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilken är anledningen till att anslagsmedel används till att finansiera fasta forskningsanläggningar, trots att detta inte nämns som ett anslagsändamål i budgetbeslutet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-20 Överlämnad: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga