Antivirala läkemedel

Skriftlig fråga 2006/07:1090 av Lindblad, Göran (m)

Lindblad, Göran (m)

den 26 april

Fråga

2006/07:1090 Antivirala läkemedel

av Göran Lindblad (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Sedan några år tillbaka har frågan om riskerna förknippade med en pandemi diskuterats intensivt. Den förra regeringen initierade en process för att säkerställa tillräcklig tillgång till vaccin i händelse av en pandemi, där svensk tillverkning var ett möjligt alternativ.

Det som gör planeringen för hur en pandemi ska hanteras så speciell är att det i förväg är svårt att veta exakt vilken virusstam som är upphov till pandemin. Dessutom förutsätts en pandemi få ett väldigt hastigt förlopp. Därför kan inte det riktiga vaccinet produceras förrän det aktuella viruset blivit fastställt. Produktion av rätt pandemivaccin tar fyra–sex månader innan det blir tillgängligt. För att förhindra att pandemin får alltför stora konsekvenser finns det dock flera åtgärder som kan vidtas för att mildra effekterna i det tidiga skedet, bland annat antivirala läkemedel. Dessa behöver därför lagras för att snabbt kunna användas vid en eventuell pandemi.

I vårpropositionen framkommer att regeringen avser att avsätta 1 miljard kronor under perioden 2008–2010 för att öka beredskapen för en pandemi.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka beredskapen för en pandemi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-26 Anmäld: 2007-04-26 Besvarad: 2007-05-03 Svar anmält: 2007-05-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-03)