Ansvarsfördelningen inom vården

Skriftlig fråga 2016/17:1772 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Någonting så enkelt som tillgång till information och data, samordnat och insamlat på ett etiskt och säkert sätt, höjer kvaliteten inom vården. I dagsläget har varken patienter, forskare, företag eller vårdgivare möjlighet att bidra på det sätt som behövs för att Sverige ska kunna öka sin konkurrenskraft inom life science och bedriva forskning över tid genom exempelvis utförliga uppföljningsstudier.

Det är nödvändigt att regeringen och ansvarig minister Strandhäll förtydligar vilken organisation som har det övergripande ansvaret att arbeta för att Sverige får förenklade nationella strukturer för utbyte av data, med krav på standardisering för interoperabilitet mellan olika system och lösningar.

Sverige har en enorm potential med sina befolknings- och hälsodataregister tillsammans med personnummer, kvalitetsregister och biobanker, men det finns i dag begränsningar som gör att dessa resurser inte används optimalt. Det saknas register på vissa områden och i en del befintliga register är informationen otillräcklig och kvaliteten och täckningsgraden låg.

Användningen försvåras eller omöjliggörs också av att insamling och lagring inte alltid initierats med syftet att följa upp exempelvis behandlingseffekt. Vi ser en ökad efterfrågan på uppföljning av användningen av metoder, medicintekniska produkter och läkemedel, så kallade real life data. Detta beror bland annat på krav från patienterna själva, regulatoriska myndigheter, pris- och subventionsmyndigheter, försäkringsinstitut, vårdgivare och betalare. Forskare, vårdgivare och företag globalt jobbar med att förbättra diagnostik och behandlingar, baserat på uppföljningsdata. Digitaliseringen utgör en positiv drivkraft i den här utvecklingen.

Sverige bör ligga i framkant här, inte minst för att stärka vårdkvaliteten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att förtydliga ansvarsrollen och vem som har det övergripande ansvaret för att Sverige får förenklade nationella strukturer för utbyte av data, alternativt säkerställa att det finns en organisation som arbetar med detta, med krav på standardisering för interoperabilitet mellan olika system och lösningar i syfte att det i större utsträckning ska kunna komma patienter och vårdens medarbetare till del?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-07-26 Överlämnad: 2017-08-01 Sista svarsdatum: 2017-08-15 Svarsdatum: 2017-08-16 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga