Anslag till kvinnojourer

Skriftlig fråga 2007/08:1603 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 1 september

Fråga

2007/08:1603 Anslag till kvinnojourer

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Länsstyrelserna fick under 2006 regeringens uppdrag att fördela 77,5 miljoner kronor i statliga medel till kommuner, kvinnojourer och brottsofferjourer för att utveckla verksamheterna för våldsutsatta kvinnor. Jönköpings län fick exempelvis 2 832 857 kronor i anslag. Anslagen till hedersbrott har sedan minskat eller helt uteblivit. Jämställdhetsministern har lämnat tillbaka sina medel. Socialstyrelsen och länsstyrelserna fick i uppdrag att följa upp och utvärdera hur dessa medel har använts. Riksdagen har antagit en handlingsplan som följts av upprepningar av tidigare utfästelser på 800 miljoner kronor, fortfarande utan någon redovisning. Regeringen har nu beslutat att fördela sammanlagt 6 miljoner kronor till landets kommuner varav 220 000 kronor till Jönköpings län. Via länsstyrelsen får kommunerna söka medel för att i sin tur efter ansökan och politiskt beslut bevilja medel, varav kvinnojourerna kan vara en av de sökande. Nu frågar jourkvinnorna om de under 2008 får mer till sin jourverksamhet än under 2006.

Jag menar att löftena borde åtföljas av ett redovisningssystem som ger möjligheter att följa upp hur anslagen har använts, vilket inte är fallet i dag när det gäller statliga medel till kvinnojourer. På det sätt som projektet för statliga medel definieras försvåras ytterligare en rimlig ekonomisk redovisning till riksdagen.

Min fråga till Nyamko Sabuni är:

Om det statliga anslaget ökar till alla kvinnojourer, hur mycket statliga medel beräknar hon då att det kommer till varje enskild ideell kvinnojour under 2008?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-01 Anmäld: 2008-09-02 Svar anmält: 2008-09-17 Besvarad: 2008-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)