Annullering av klimatutsläppsrätter

Skriftlig fråga 2014/15:380 av Karin Svensson Smith (MP)

Karin Svensson Smith (MP)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

År 2009 bedömde Riksrevisionen att de svenska utsläppen av klimatgaser under 2008–2012 skulle bli ca 70 miljoner ton lägre än vad det svenska åtagandet enligt Kyotoprotokollet tillät för perioden (RiR 2009:21 Vad är Sveriges utsläppsrätter värda?). Riksrevisionen konstaterade att protokollet tillät regeringen att sälja hela detta utsläppsutrymme till andra aktörer som undertecknat protokollet men som, i motsats till Sverige, riskerade att överskrida sin tilldelning av utsläppsutrymme. Om så skedde skulle, konstaterade Riksrevisionen, ”en betydande del av de ansträngningar som gjorts av svenska medborgare … ur ett klimatperspektiv, bli effektlösa”.

EU:s ansvarsfördelningsbeslut (Effort-Sharing Decision, ESD) sätter tak för hur stora växthusgasutsläppen utanför utsläppshandeln får vara i respektive EU-land 2013–2020. I slutet av 2014 redovisade Naturvårdsverket till EU-kommissionen att de verkliga svenska ESD-utsläppen 2013 bara var 35,1 miljoner ton, det vill säga nästan 6 miljoner lägre än beslutet tillåter. Om det mål för de svenska ESD-utsläppen riksdagen antog 2009 uppnås kommer det ackumulerade överskottet på utsläppsutrymme under perioden 2013–2020 att uppgå till över 50 miljoner ton.

Enligt Kyotoprotokollet kan den svenska regeringen överföra hela ”överprestationen” till något annat EU-land, till exempel genom att sälja det. Regeringen kan även välja att annullera hela det outnyttjade utsläppsutrymmet.

I ett brev till EU-kommissionen den 17 december 2014 skriver Miljödepartement att regeringen ”för närvarande inte har för avsikt” att överföra outnyttjat utsläppsutrymme till något annat EU-land. Något principbeslut att löpande annullera icke utnyttjat utsläppsutrymme har således ännu inte fattats.

 

När kommer klimat- och miljöminister Åsa Romson att föreslå ett formellt principbeslut om att icke utnyttjat utsläppsutrymme enligt ansvarsfördelningsbeslutet ska annulleras?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-04-01 Överlämnad: 2015-04-01 Anmäld: 2015-04-07 Sista svarsdatum: 2015-04-10 Svarsdatum: 2015-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga