Anmälningsplikt och avgifter för virkesavlägg vid allmänna vägar

Skriftlig fråga 2019/20:551 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket har regler kring virkesavlägg vid allmän väg. Dessa regler har man nu för avsikt att ändra, och den tidigare möjligheten att ansöka om generella och avgiftsfria tillstånd för virkesavlägg ser ut att försvinna. Detta besked gavs till bland annat sågverken i Värmland nu i början av december. Från och med årsskiftet 2020/21 kommer det att krävas tillstånd för alla upplag vid allmänna vägar. Det gäller alltså alla upplag, och varje ansökan kostar 2 900 kronor. Tidigare var det möjligt att få dispens för bland annat vägar som har en maxhastighet om 80 kilometer i timmen och som trafikeras av färre än 2 000 fordon per dygn. Denna dispens kommer i och med detta att försvinna.

Anledningen till att tillämpningen ändras är att Trafikverkets revisorer har granskat frågan, och det finns tydligen inte någon möjlighet för Trafikverket att ge generella dispenser.

Det finns redan tydliga regler för vad som gäller för upplag efter väg, och dessa förordningar ska självfallet följas, då det handlar om trafiksäkerhet. Virkesköpande företag har tidigare ansökt om ett generellt tillstånd för avlägg efter väg enligt Trafikverkets regelverk.

Redan här reagerar man över att ett sådant tillstånd ska sökas, då det rimligen är enbart på de upplag som faller utom ramen för regelverket som det ska krävas tillstånd.

För skogsindustrin innebär detta ett merarbete och ytterligare en kostnad. För Trafikverket torde det vara samma förhållande. Dock drabbas mindre skogsägare betydligt hårdare, då många av dessa själva kör ut virke till allmänna vägar och då måste söka om tillstånd. Här kommer alltså intäkterna från många kubikmeter virke att gå till denna ansökan i stället för till markägaren som har slitit ihop pengarna genom egen avverkning.

Denna ändring innebär alltså ett försvårande för de gröna näringarna i våra skogslän när vi i stället på alla sätt borde underlätta för verksamheter på landsbygden i allmänhet och för verksamheter som är viktiga för vår omställning i synnerhet.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är:

 

 Är detta i linje med regeringens politik för landsbygdens företagande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga