Anmälningsförfarande för detaljplaner inom EU

Skriftlig fråga 2018/19:544 av Henrik Edin (L)

Henrik Edin (L)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Den inre marknaden är en framgångssaga för EU och bidrar varje dag till jobb och tillväxt. EU måste fortsätta riva de hinder som finns kvar för att den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer ska fungera. 

En regelflora av varierande bestämmelser i olika länder ska dock inte ersättas av orimligt krångliga EU-regler. Regelbördan ska minskas för både företag och myndigheter som tillämpar EU:s lagstiftning.

Den 30 januari 2018 kom EU-domstolens dom i ett mål gällande den nederländska kommunen Appingedam, som hade utfärdat en detaljplan med begränsningar för etablering av handel. Domstolen menade att innehållet i detaljplanen i och för sig inte stred mot den inre marknaden men att detaljplanen borde ha anmälts till EU-kommissionen.

Ledande aktörer på den svenska bostadsmarknaden har uttryckt oro för denna dom, som i förlängningen skulle kunna leda till en skyldighet för svenska kommuner att anmäla detaljplaner till kommissionen. Detta sker inte i dag, men domstolens avgörande har skapat farhågor för att rättspraxis kan ändras. De oklarheter som domen har skapat måste redas ut.

För närvarande pågår trilogförhandlingar om ett direktiv om anmälningsförfarande för tjänsteregler på den inre marknaden. Det senaste utkastet innehåller bestämmelser som tydligt klargör att detaljplaner inte är anmälningspliktiga. Tyvärr går förhandlingarna trögt av orsaker som inte är kopplade till denna fråga, men det är viktigt att Sverige bevakar frågan om detaljplaner i den fortsatta processen.

Min fråga till statsrådet Per Bolund blir därför:

 

På vilket sätt arbetar statsrådet och regeringen för att säkerställa att kommunala detaljplaner inte i framtiden blir anmälningspliktiga till EU-kommissionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-12 Överlämnad: 2019-04-15 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-04-24 Sista svarsdatum: 2019-04-24
Svar på skriftlig fråga