Anknytningsärenden

Skriftlig fråga 2016/17:380 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Åren 2016–2019 väntas Sverige få 317 000 ansökningar om anhöriginvandring (anknytningsärenden). I dessa ärenden inkluderas anhöriga till före detta asylsökande, anhöriga till EU- och EES-medborgare samt nyetablerade relationer till personer med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. Inkluderas gör även nyfödda barn till personer med uppehållstillstånd i Sverige. I gruppen anknytningsärenden inkluderas dock inte anhöriga till arbetskraftsinvandrare och inte heller anhöriga till gäststuderande.

I år och tre år framöver väntas därmed i genomsnitt cirka 80 000 nya anknytningsärenden per år. Det ska jämföras med åren 2011–2015 då genomsnittet var cirka 50 000 nya anknytningsärenden per år.

Det rör sig alltså om en kraftig ökning av antalet ärenden på kort tid. Detta trots att prognosen är gjord med hänsyn tagen till det skärpta regelverket på området.

Beviljandegraden i anknytningsärenden var i fjol 71 procent. En viss nedgång i beviljandegraden framöver är sannolik.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i svar på riksdagsfråga den 9 november 2016 angett att det till Sverige åren 2016–2019 väntas 73 600 inresta anhöriga till före detta asylsökande. Det var dock inte det jag frågade. Min fråga rörde hur många personer som kan förväntas få bifall utifrån de 317 000 ansökningar om anhöriginvandring som väntas inlämnas åren 2016–2019.

I anknytningsärenden ingår, som har framgått, ett antal olika grupper. För vissa grupper gäller ett försörjningskrav. För andra grupper gäller inte ett försörjningskrav. Förutsättningarna att ta sig in på arbetsmarknaden skiljer sig åt mellan olika grupper och olika individer.

Hur många människor som totalt väntas till Sverige är dock viktigt att veta för att bland annat kunna beräkna behovet av arbetstillfällen och välfärd. Gemensamt för anhöriga som är vuxna är behovet av bland annat jobb och svenskundervisning. Gemensamt för anhöriga som är barn är behovet av bland annat skolgång. 

Mot denna bakgrund vill jag återigen fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur många anhöriga kan enligt ministerns bedömning mot bakgrund av kända fakta beräknas få uppehållstillstånd utifrån de 317 000 ansökningarna om anhöriginvandring år 2016–2019?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-24 Överlämnad: 2016-11-28 Anmäld: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07
Svar på skriftlig fråga