Ånges bangård

Skriftlig fråga 2005/06:2126 av Sellén, Birgitta (c)

Sellén, Birgitta (c)

den 12 september

Fråga 2005/06:2126 av Birgitta Sellén (c) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Ånges bangård

Ånge bangård är en av elva infrastrukturbangårdar i landet, vilket innebär att Banverket ska äga och sköta underhållet. 1994 lade dåvarande SJ Gods ned rangeringen över växlingsvall. Därefter har anläggningen använts till växling av lokala volymer inklusive ett stort antal timmertåg. Övriga spår har använts för långtidslagring av järnvägsvagnar samt för Banverkets behov av spår i samband med större banarbeten. Banverket har efter 1994 legat lågt med underhållet.

Våren 2005 meddelade Green Cargo att man hade för avsikt att åter rangera tåg i Ånge. Efter viss försening fick man hösten 2005 tillgång till fyra spår med fungerande spiralbromsar. Under hand visade det sig att fler spår med spiralbromsar behövdes. Ett muntligt löfte erhölls om att spåren 18@21 skulle vara klara i juni 2006. I dag verkar det dock som att Banverket inte vill kännas vid något sådant löfte. Enligt information som jag fått så gäller särskilda regler för rivning av infrastrukturbangårdar. De två närmaste åren efter ett beslut ska användas som ett slags moratorium. Trots att inget beslut fattats har redan rivning av spåren 27@37 påbörjats.

Formellt har Banverket än i dag skyldighet att hålla samtliga spår på Ånge godsbangård (6@37) fullt trafikerbara. Man måste kunna begära att de med kort varsel ställer till förfogande de spår och funktioner som efterfrågas av operatörerna. Rivningen av bangården står som jag ser det i strid mot gällande regelverk och måste omedelbart stoppas.

Min fråga till statsrådet Messing är:

Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att Ånge bangård ska finnas kvar som en av landets infrastrukturbangårdar?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-12 Förfallen: 2006-09-20 Anmäld: 2006-10-02