Ändring av revisionsbegreppet

Skriftlig fråga 2007/08:1544 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1544 Ändring av revisionsbegreppet

av Hans Olsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Utredningen om enklare redovisning har presenterat ett delbetänkande med vissa oroväckande signaler. Att avskaffa revisionsplikten för mindre företag i förenklingssyfte är en god ambition men som Revisorsnämnden (RN) påpekat finns därför ingen anledning att urholka och utarma revisionsbegreppet generellt sett. Revisionsbegreppet bör vara oförändrat för de företag som alltjämt kommer att omfattas av revisionsplikt om inte andra överväganden, såsom förhållandet till EG-rätten, medför ändringsbehov.

Betänkandet innehåller flera genomgripande förslag som innebär väsentliga förändringar i det associationsrättsliga systemet. RN anser generellt att dessa förslag kräver betydligt mer djupgående överväganden. RN framhåller särskilt det föreslagna avskaffandet av förvaltningsrevisionen som gett de svenska revisorerna en unik inblick i företagens innersta och som därigenom gett svenska revisorer mer utvecklade redskap än utländska kolleger att i sin verksamhet påverka kvaliteten på revisionsklienternas interna kontroll och finansiella rapportering. Utredningens förslag att avskaffa förvaltningsrevisionen väcker frågor exempelvis om gränsdragningen mellan förvaltnings- och räkenskapsrevision. Av betydelse blir då också den osäkerhet rörande ansvarsfrihetsinstitutets funktion som en avskaffad förvaltningsrevision innebär. RN uppmanar till eftertanke och grundlig analys innan förvaltningsrevisionen avskaffas och grundinställningen är att revisionens omfattning inte ska förändras i onödan för de företag där revisionsplikten kvarstår.

Avser statsrådet att ta initiativ till att i en kommande proposition ändra revisionsbegreppet och avskaffa Sveriges unika förvaltningsrevision?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-08-14 Inlämnad: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-26 Svar anmält: 2008-08-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-26)