Andelstal i vägsamfälligheter

Skriftlig fråga 2018/19:187 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Trafikverket utvecklar och förvaltar det statliga vägnätet på drygt 10 000 mil och betalar ut ekonomiskt stöd för ytterligare 7 500 mil enskilda vägar i Sverige. Trafikverket ställer allt större krav på att vägsamfälligheter och vägföreningar som får statligt bidrag till drift av vägar har en ordnad förvaltning med aktuella uppgifter om styrelser, andelstal med mera. För att åstadkomma detta krävs för närvarande stora insatser från lantmäterimyndigheterna. Det uppskattas att antalet ansökningar om lantmäteriförrättningar avseende vägsamfälligheter kommer att mer än fördubblas de närmaste åren. Beträffande handläggningstiderna redovisas i Lantmäteriets årsredovisning 2017 att dessa fortsatte att öka under 2017. I genomsnitt var handläggningstiden 49 veckor, vilket innebär en ökning med 29 procent sedan 2015.

Riksförbundet för enskilda vägar (Rev) lämnade ett förslag till regeringen redan i december 2013 om ett enklare sätt att ompröva andelstal i en vägförening. Besked lämnades under förra året att beredning av ärendet pågår i Regeringskansliet.

Dagens regelverk fungerar dåligt; merparten av alla befintliga föreningar underlåter att ändra andelstalen genom de möjligheter som finns, bland annat till följd av mycket höga kostnader för omprövningsförrättningar. Och om omprövningsförrättning ändå söks hamnar denna i kö hos Lantmäterimyndigheten, och handläggningstiderna tenderar att bli ännu längre när många vägsamfälligheter av skilda orsaker behöver nybildas de närmaste åren. Det enskilda vägnätet är av mycket stor betydelse för skogsbruket och landsbygden. Det behövs ett smidigare förfarande, och det kan åstadkommas genom att ge fastighetsägarna rätt att som delägare i vägsamfällighet på årsstämma fatta beslut om ändrade andelstal.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att göra regelförenklingar för vägsamfälligheter, och vad sker för närvarande i beredningen av denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-02-11 Överlämnad: 2019-02-12 Anmäld: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-20 Svarsdatum: 2019-02-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga