amatörbyggda fordon

Skriftlig fråga 2001/02:242 av Axelsson, Christina (s)

Axelsson, Christina (s)

den 21 november

Fråga 2001/02:242

av Christina Axelsson (s) till näringsminister Björn Rosengren om amatörbyggda fordon

Regeringen beslutade den 10 december 1981 (RS 1225/81) om bestämmelser om amatörbyggda fordon. Dåvarande Trafiksäkerhetsverket fick i uppdrag att utse en organisation för att utöva tillsyn och att utfärda intyg för de amatörbyggda fordonen i de avseenden som verket bestämmer. Alltsedan dess har Sveriges Fordonbyggares Riksorganisation, SFRO, haft dispens för att provköra färdigbyggda fordon inför slutbesiktning hos Bilprovningen. Genom ändringar i lag om vägtrafikregister proposition 2000/01:95 upphörde dispensen, VVFS 1993:10, att gälla fr.o.m. den 1 oktober 2001.

De som bygger och ändrar fordon har ett berättigat behov av att i en smidig och billig form kunna få sina fordon provkörda inför registreringsbesiktning. Det är även ett trafiksäkerhetsintresse att en sakkunnig och noggrann provkörning kan företas av dessa fordon. Vägverket har konstaterat att den enda kortsiktiga lösningen som står till buds innebär att myndigheten meddelar undantag från plikten att registrera fordon i varje enskilt fall. Detta förfarande är både krångligt, tidsödande och kostsamt. För att få en långsiktig lösning måste lagen ändras.

Jag vill därför fråga ministern vilka initiativ han ämnar ta, både på kort och lång sikt, för att SFRO ska få tillbaka bemyndigandet att utföra sina provkörningar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-21 Anmäld: 2001-11-27 Besvarad: 2001-11-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-27)