Aluminiumburkar i skörden

Skriftlig fråga 2017/18:1378 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Levande natur med biologisk mångfald krävs för att landskapet ska kunna motstå påfrestningar utan att ta skada. Biologisk mångfald är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera och för ekosystemtjänster som påverkar människor dagligen. För välfärd och en stabil samhällsekonomi behöver ekosystemen vara i balans.

Då krävs ett varierat landskap i Sverige. Både det ansvarsfulla skogsbruket och varierade naturbetesmarker är en del i den mix som säkerställer livs- och bärkraftiga ekosystem.

Tyvärr finns det fortfarande flera utmaningar kvar på vägen mot miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Den kanske mest diskuterade utmaningen under de senaste åren har varit mjölkproducenternas utsatta situation, och de många konkurserna i dess spår. Tydligt är att utan betande djur i våra hagar finns små eller inga chanser att nå målet.

Ett växande problem som också gör sig gällande för betande djurs situation i Sverige är nedskräpning – ofta i form av lättmetallburkar längs med vägar nära odlingslandskap. Burkar kastas längs vägarna och hamnar sedan i fodervallar som skördas till vinterfoder. Det blir ett särskilt fruktansvärt problem när burkarna plågar nötkreatur, i och med att söndertrasade burkar som hamnat i ensilage skär upp kon inifrån.

Just nu delas flera inlägg på sociala medier som uppmärksammar detta. En text från privatpersonen Anders Nilsson i Himle har nått ca 80 000 delningar. Det är tydligt att detta problem upprör och engagerar.

Problemet har tidigare påtalats i andra länder, vilket fått skördemaskinstillverkare att utrusta maskinerna med sensorer som stoppar maskinen automatiskt när den känner av magnetiska metaller. Men tyvärr är detta verkningslöst i Sverige eftersom lättmetallburkar nästan uteslutande görs av aluminium.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Bereds det inom Regeringskansliet, eller hos myndigheter som ligger under statsrådets ansvar, förslag till åtgärder för att minska uppkomsten av skador på djur till följd nedskräpning i betesmarker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-29 Överlämnad: 2018-05-30 Anmäld: 2018-05-31 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga