allmännyttiga bostäder i Haninge

Skriftlig fråga 2000/01:1239 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 17 maj

Fråga 2000/01:1239

av Owe Hellberg (v) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om allmännyttiga bostäder i Haninge

Bostadspolitikens främsta syfte är att ge alla en god bostad till en rimlig kostnad. Det gör sig inte alltid gällande i verkligheten. I Haninge äger staten, via Venantius AB och genom dotterbolaget Boforum, delar av det bestånd som tidigare ägdes av Haninge Bostäder. Behovet av ett kommunalt bostadsbolag är stort, men kommunen tvekar att utnyttja sin förköpsrätt till Boforums bostadsfastigheter. I dag har Haninge bostadsbrist, har ingen bostadsförmedling och mycket begränsade möjligheter att ordna sociala förturer. Hälften av Haninge Bostäders gamla bestånd såldes i maj 2001 till Mandamus, vilket kan förväntas ge högre boendekostnader eftersom de har som affärsidé att "förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning". Avsaknaden av ett kommunalt bostadsbolag riskerar att på sikt driva upp hyrorna eftersom det då saknas jämförelseobjekt vid en bruksvärdesprövning. Resultatet av ett sådant experiment kan ses i Nacka. SABO bedömer att ett övertagande av Boforums fastigheter är en stor ekonomisk risk för kommunen. Det finns behov av någon form av garantier för kapitalkostnaden. Den nya bostadsförsörjningslagen skärper kommunens bostadsansvar. Om så inte sker ska regeringen vidta åtgärder, dels genom krav på inrättande av bostadsförmedling, dels genom krav på redovisning av kommunens planer för bostadsförsörjningen.

Min fråga är följande:

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att Haninge kommun ska kunna leva upp till kraven i den nyligen antagna bostadsförsörjningslagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-17 Besvarad: 2001-05-23 Anmäld: 2001-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-23)