Åkermarkens bevarande

Skriftlig fråga 2008/09:514 av Bengtsson, Finn (m)

Bengtsson, Finn (m)

den 22 januari

Fråga

2008/09:514 Åkermarkens bevarande

av Finn Bengtsson (m)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Det senaste århundradet har alltmer mark exploaterats och bebyggts. Men den ökade exploateringen av mark innebär också problem. Kortsiktiga vinster vid exploatering måste ses i relation till långsiktiga risker för natur och miljö. Produktiv åkermark som bebyggs är för all framtid förstörd och kan inte återställas.

Kommunerna har stor handlingsfrihet och makt att styra över exploatering och byggnation. Det är viktigt att kommuner har denna makt och att det finns möjlighet att ta fram mark för bostäder, företag och rekreation. Men alltför många gånger har vi sett exempel på kommuner som alltför lättvindligt tillåtit exploatering av värdefull åkermark som därigenom förstörts för all framtid. Det är bra att det byggs i Sverige. Ett problem är dock att det alltför ofta byggs på marker som har ett stort värde ur brukningssynpunkt, i stället för att det byggs på impedimentmark eller områden med lägre brukningsvärde. Med ökad befolkning i världen är matförsörjningen viktig och åkermarkens betydelse kommer därmed kraftigt att öka i framtiden.

Ansvaret som finns i olika kommuner för att inte bara se till kortsiktiga vinster utan även ta hänsyn till långsiktiga risker för förstörd natur och miljö beror i dag i mångt och mycket på vilka politiska makthavare som finns i landets kommuner. Denna ordning skapar dock en stor osäkerhet inför framtiden när det inte går att garantera att värdefulla åkerjordar inte förstörs genom förhastad bebyggelse någonstans i Sverige.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att värdefull åkermark inte ska förstöras för framtiden genom ogenomtänkt bebyggelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-01-22 Anmäld: 2009-01-23 Svar anmält: 2009-01-29 Besvarad: 2009-01-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-29)