Agenda 2030

Skriftlig fråga 2016/17:1658 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande och jämförbarhet.

I regeringsförklaringen 2016 uttalades följande: Sverige tar en ledande roll för FN:s globala Agenda 2030. Det beskrivs inte närmare hur. Uttalandet är möjligen tydligt retoriskt men olyckligtvis är den nuvarande regeringens agerande otydligt politiskt.

Regeringen är ytterst ansvarig för genomförandet av hållbarhetsmålen i Sverige och i vår verksamhet i andra länder, såsom biståndsåtaganden. Även andra aktörer, som civilsamhället, näringslivet och lokala och regionala politiska församlingar, deltar i genomförandet.

De ansvariga statsråden sägs vara Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin. Tidigare var även framtidsminister Kristina Persson ett av de ansvariga statsråden. Dock kommuniceras Statsrådsberedningen, Finansdepartementet och Utrikesdepartementet av regeringen som ansvariga departement.

I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation för Agenda 2030. Den fick förlängd tid att arbeta med sin rapport som skulle resultera i en handlingsplan. Den 1 juni överlämnade delegationen sitt förslag till handlingsplan till regeringen. Enligt pressmeddelandet, citerat nedan, betonades prioriteringarna och ledarskapet, och delegationen föreslog både Sveriges prioriteringar och att arbetet ska vara parlamentariskt förankrat.

Regeringen måste våga prioritera och vara modiga i sitt ledarskap, säger Parul Sharma, ordförande för Agenda 2030-delegationen.

Ett långsiktigt arbete med parlamentarisk förankring, en översättning av agendans delmål till en svensk kontext, hållbara investeringar, den regionala nivån som arena för hållbar utveckling och åtgärder för utbildning och folkbildning. Det är några av de förslag som Agenda 2030-delegationen överlämnar till regeringen idag, tillsammans med en nulägesbeskrivning av hur Sverige ligger till i arbetet med Agenda 2030.

Den 15 juni lanserade regeringen en rapport om Agenda 2030 som den själv hade tagit fram. I rapporten redovisas resultatet av arbetet med hållbarhetsmålen. 

Dessutom har varje departement tagit fram en handlingsplan för sitt arbete. Utrikesutskottet begärde att få se rapporterna, men regeringen valde då att enbart göra dem tillgängliga för läsning på Utrikesdepartementet en tisdag i februari. Dessa handlingsplaner har nu begärts ut som allmän handling från varje departement. Syftet är inte att läsa om dem. De flesta handlingsplanerna var mycket tunna, saknade skarpa förslag och var mycket översiktliga samt sammanblandade Agenda 2030 med Sveriges politik för global utveckling (PGU). Syftet är att se vad nuvarande regering vill vara öppen med i sitt arbete med att ta "en ledande roll".

Den kritik som har riktats mot regeringens hantering av Agenda 2030 är förutom bristen på prioriteringar samt undermålig parlamentarisk förankring att hållbarhetsmålen inte används för att driva arbetet framåt. Målen och delmålen används som ett sätt att redovisa det som redan sker. Agenda 2030 har inte bidragit till något nytt arbete, några nya prioriteringar, några förändringar i budgeten eller några förändringar i de politiska prioriteringarna.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka är de främsta åtgärder som ministern har vidtagit för att genomföra den handlingsplan för hållbarhetsmålen, Agenda 2030, som har upprättats i Utrikesdepartementet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-19 Överlämnad: 2017-06-22 Anmäld: 2017-06-26 Svarsdatum: 2017-07-05 Sista svarsdatum: 2017-07-05
Svar på skriftlig fråga