Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Agenda 2030-delegationens slutrapport

Skriftlig fråga 2018/19:633 av Teres Lindberg (S)

Teres Lindberg (S)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

“Dear adults, use your power” har blivit ett inofficiellt slagord i den numera globala rörelsen #FridaysForFuture.

De ungas agerande inger hopp och engagemang. De ställer krav på oss som vuxna att göra vad vi kan och på oss som politiker att använda vår makt för att få bukt med klimatförändringarna.

FN:s globala hållbarhetsmål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Sverige har åtagit sig att bidra till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och vidta åtgärder mot klimatförändringarna.

I början av mars presenterade Agenda 2030-delegationen sin slutrapport. Rapporten kommer med ett antal förslag för hur vi kan förflytta oss från stuprörstänkandet och i stället inrätta systemtänkande för att vända världens utmaning till världens möjlighet.

Rapporten visar också att riksdagsbundna mål ofta saknar formuleringar som uttrycker hållbar utveckling i agendans breda bemärkelse, och man menar att det därmed svårt att utläsa vad den sammantagna effekten av de svenska målen blir utifrån ett hållbarhetsperspektiv. För att hållbar utveckling ska vara ett effektivt övergripande mål för all politik behövs det utvecklade former för samordning och styrning samt ett ledarskap som agerar långsiktigt och flexibelt.

Det är av yttersta vikt att regeringen tar ett helhetsgrepp och samtidigt involverar de folkvalda via riksdagen och dess utskott på ett mycket mer konkret sätt än i dag. Beslut om målsättningar och därmed uppföljning och ansvarsutkrävande borde rimligen åligga riksdagen, då frågan om hur vi hanterar och lever upp till hållbarhetsmålen både nationellt och internationellt kommer att vara avgörande för den värld vi kommer att lämna till nästa generation.  Ungdomarna har rätt. Vi måste använda vår makt för klara utmaningarna.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder kommer ministern och regeringen att vidta med anledning av Agenda 2030-delegationens slutrapport?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-09 Överlämnad: 2019-05-10 Anmäld: 2019-05-13 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga