Äganderätten av skogen

Skriftlig fråga 2017/18:1424 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Alltför ofta försvåras eller förhindras avverkning av skog med hänvisning till artskyddsförordningen eller på grund av att skogen är fjällnära. Förbuden mot avverkning av skog har ökat med 142 procent på fyra år, enligt Skogsstyrelsens egen statistik.

Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper innebär inget avverkningsförbud per automatik, men inget certifierat sågverk köper sådant virke. Därmed innebär det i praktiken ett avverkningsstopp och att skogsägaren riskerar ekonomiska förluster.

I de fall där skogsägaren ges nej på avverkningsanmälan med hänvisning till artskyddsförordningen, ges ingen direkt rätt till ersättning för skogsägaren. När det gäller avslag på tillståndsansökan som krävs för att avverka fjällnära skog måste skogsägaren stämma staten för att få ersättning. 

Det är viktigt att landsbygden inte blir ett musealt besöksområde utan får vara den produktiva tillväxtareal som gjort landsbygden så värdefull. Det krävs långsiktiga spelregler för Sveriges skogsägare där äganderätten värnas. Den svenska skogen är viktig för sysselsättningen på landsbygden, den står för stora delar av Sveriges nettoexport och den bidrar till omställningen till en biobaserad ekonomi.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta med anledning av Skogsstyrelsens statistik som visar att antalet förbud mot avverkning har ökat med 142 procent under fyra år?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-01 Överlämnad: 2018-06-04 Anmäld: 2018-06-05 Sista svarsdatum: 2018-06-13 Svarsdatum: 2018-06-21
Svar på skriftlig fråga