10 procents marint skydd år 2020

Skriftlig fråga 2016/17:506 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Sverige är till stor del omgivet av hav. Det är en tillgång och en resurs för människor i hela Sverige. Dels på grund av vad det ger oss i form av livsmedel som exempelvis fisk och skaldjur, men även på grund av möjligheten att transportera produkter och människor samt självklart också för möjligheten till rekreation. I hav, sjöar och vattendrag finns dessutom en stor del av jordens biologiska mångfald. Flera av ekosystemen som återfinns i vattenmiljö är mycket känsliga. 

Hav, sjöar och vattendrag utsätts för stora påfrestningar. En del områden är mycket trafikerade, vilket innebär en fysisk påfrestning, medan andra orsaker till påfrestningen kan vara övergödning, utfiskning, försurning eller klimatförändringar. Ett växande problem är också att kemikalier som vattenreningsverken inte kan rena släpps ut i vattendragen. 

Att läget är allvarligt påminns vi om med jämna mellanrum. Under hösten har exempelvis Världsnaturfonden (WWF) publicerat en granskning av Östersjöländernas skydd av havsmiljön. Där rankas länderna utifrån fyra kriterier för hur väl de skyddar sin del av vårt gemensamma hav. Samtliga Östersjöländer får underkänt i granskningen. 

Vi är beroende av haven. För vår överlevnad, för jobben och för välfärden. Därför har Sverige också prioriterat frågor som rör Östersjöns tillstånd. 

Sverige införde som första land i Europeiska unionen ett förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel 2009. Ett samlat grepp om havs- och vattenpolitiken togs 2011 genom inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten. Sverige har varit pådrivande för genomförandet av Baltic Sea Action Plan, som länderna runt Östersjön enats kring – och arbetet i Helcom är välkänt. 

Ändå återstår mycket arbete. Två särskilt viktiga mål för Östersjön är målet om 10 procents effektivt marint skydd till 2020 och målet om god ekologisk status år 2021. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Är det ministerns och regeringens bedömning att Sverige kommer att nå målet om 10 procents effektivt marint skydd i Östersjön till 2020, och vilka förslag bereds inom Regeringskansliet för att säkerställa att målet nås?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-13 Överlämnad: 2016-12-14 Anmäld: 2016-12-15 Svarsdatum: 2016-12-28 Sista svarsdatum: 2016-12-28
Svar på skriftlig fråga