Vägen till nära-nollenergibyggnader

Skrivelse 2011/12:131

Regeringens skrivelse 2011/12:131

Vägen till
nära-nollenergibyggnader

Skr.

2011/12:131

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Anna-Karin
Hatt

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redovisas den handlingsplan för
nära-nollenergi-
byggnader som tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. I handlingsplanen redovisas regeringens bedömningar av hur antalet
nära-nollenergi-
byggnader avses öka i Sverige.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2011/12:131

1

Ärendet och dess beredning..............................................................

3

2

Handlingsplan för
nära-nollenergibyggnader
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-03-29 Bordläggning: 2012-03-29 Hänvisning: 2012-03-30 Motionstid slutar: 2012-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.