Regelförenklingsarbetet 2006-2010

Skrivelse 2009/10:226

Regeringens skrivelse 2009/10:226

Regelförenklingsarbetet
2006–2010

Skr.

2009/10:226

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 27 maj 2010

Fredrik Reinfeldt

Maud Olofsson

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnas en samlad redogörelse för regeringens regelförenklingsarbete under perioden
2006–2010.
Redogörelsen avser framför allt utvecklingen och resultatet av regelförenklingsarbetet under den aktuella perioden. Vidare redogörs för det arbete som bedrivits i Regeringskansliet och på myndigheter fr.o.m. våren 2009 t.o.m. våren 2010 inom ramen för det fjärde förenklingsuppdraget. Som en bakgrund till den utveckling som har skett de senaste åren beskrivs förenklingsfrågorna fram till 2006.

Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-05-28 Bordläggning: 2010-05-28 Hänvisning: 2010-06-01 Motionstid slutar: 2010-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.