Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2004

Skrivelse 2005/06:53

Regeringens skrivelse 2005/06:53

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Skr.

hemlig kameraövervakning vid förundersökning i

2005/06:53

brottmål under år 2004

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 december 2005

Göran Persson

Jens Orback

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogörs för tillämpningen under år 2004 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning och bestämmelserna i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning. Skrivelsen omfattar dock inte användningen av dessa tvångsmedel i ärenden som handläggs av Säkerhetspolisen.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2005/06:53

1

Ärendet och dess beredning...............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-12-07 Bordläggning: 2005-12-07 Hänvisning: 2005-12-08 Motionstid slutar: 2006-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.