Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige

Skrivelse 2003/04:137

Regeringens skrivelse 2003/04:137

Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige

Skr.

2003/04:137

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 april 2004

Mona Sahlin

Ann-Christin
Nykvist

(Jordbruksdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sina överväganden vad gäller tillämpningen av EU:s nya jordbrukspolitik i de delar där det ankommer på det enskilda medlemslandet att ta ställning till olika alternativ som medges inom ramen för beslutet. Övervägandena skall ligga till grund för den skrivelse med förslag till tillämpning som skall överlämnas till EU- kommissionen senast 1 augusti 2004. Regeringens ställningstaganden innebär att införandet av ett frikopplat gårdsstöd bör ske enligt en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2004-04-20 Bordläggning: 2004-04-20 Hänvisning: 2004-04-21 Motionstid slutar: 2004-05-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.