2006 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2005/06:120

Regeringens skrivelse 2005/06:120

2006 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2005/06:120

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 maj 2006

Göran Persson

Thomas Östros

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande samt för verksamheten i de företag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2005/06.

1

1 Introduktion Skr. 2005/06:120

Riksdagen har fattat beslut om att regeringen ska lämna en årlig redogörelse för företag med statligt ägande (prop. 1980/81:22, bet. 1980/81:NU29, rskr. 1980/81:147). Redogörelsen har under åren utvecklats både till form och innehåll. Syftet är att ge en samlad och tydlig bild över statens företagsengagemang och de värden som finns i den statliga företagssfären. Verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande utgör regeringens årliga redogörelse (bilagan).

Verksamhetsberättelsen liksom delårsrapporterna finns tillgängliga på regeringens hemsida: www.regeringen.se. Rapporterna finns även att tillgå på engelska eftersom regeringen mötts av ett stort intresse från utlandet för den svenska modellen för förvaltningen av företag med statligt ägande.

I det följande lämnas uppgifter om utvecklingen i fråga om förvaltningen av statens företagsägande under 2005 fram till och med april 2006. I redovisningen ingår dels information om aktiebolag vars aktier förvaltas av Regeringskansliet, dels information om organisationen Svenska Skeppshypotekskassan. De tre affärsdrivande verken Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät har utgått ur redovisningen.

Beslut om bemyndigande att avyttra statens aktier i SAKAB AB fattades av regeringen den 16 mars 2006. I samband med detta tecknades överlåtelseavtal.

I årets redogörelse presenterar regeringen vissa förbättringar och förtydliganden avseende ägarförvaltningen, genomförandet av ägarpolicyn och av företagspresentationerna. Bland annat finns en årsberättelse över ägarförvaltningens olika aktiviteter, ett avsnitt om Innovativa Sverige med goda exempel och framtida inriktning för de statligt ägda företagen samt i branschavsnittet lyfts en speciell grupp företag fram, det handlar om de s.k. företagen med ensamrätt där Apoteket, Svenska Spel och Systembolaget utgör tydliga exempel.

I maj 2005 beslutade regeringen att låta Svensk kod för bolagsstyrning (koden) utgöra en del av den statliga ägarpolitiken. I stor utsträckning överensstämmer kodens regler med de principer som regeringen tillämpar i sin ägarförvaltning. Under rubriken Statens ägarpolitik redogör regeringen för sin syn på principerna för ägarstyrning och hur regeringen förhåller sig till koden i förvaltningen av företagen med statligt ägande. I arbetet med att utveckla ägarpolitiken kommer även den praktiska tillämpningen av koden att utvärderas. Inledningsvis fokuseras utvärderingen på att företagen aktivt arbetar med att tillämpa koden. Efter hand som erfarenheterna bland ägare och företag som tillämpar koden vidgas, kommer även fokus på utvärderingen att skifta.

Därtill finns ett förtydligande att regeringen ser etik, miljömässigt och socialt hållbar utveckling samt innovativa processer som en integrerad del av förvaltningen av de statligt ägda företagen och att styrelsen får ett än tydligare uppdrag att arbeta aktivt med dessa frågor. Ägarpolitiken rörande mångfald har kompletterats så att arbetet mot diskriminering förtydligats. Det betonas även att regeringen anser att det är av stor vikt att öka andelen kvinnor i företagsledande ställning och att de statligt ägda företagen driver utvecklingen mot en ökad andel. I ägarpolitiken har det

3

även klargjorts att regeringens riktlinjer rörande ersättning till ledande befattningshavare i första hand är framåtsyftande, men att regeringens ambition likafullt är att företagen ska försöka omförhandla avtal som strider mot riktlinjerna. Därtill ett förtydligande att gratifikationer till ledande befattningshavare inte ska förekomma.

Sedan 2000 redovisas en konsoliderad balans- och resultaträkning. I den siffermässiga presentationen och analysen av den statliga företagssfären samt i avsnittet med företagspresentationerna delas företagen upp i två huvudgrupper: företag som verkar under marknadsmässiga villkor samt företag som har särskilda samhällsintressen att ta hänsyn till. Uppdelningen underlättar analysen och uppföljningen av såväl hela portföljen som de enskilda företagens resultat och måluppfyllelse. Uppgifter lämnas om beslutade ekonomiska mål i såväl företagsgruppen företag som verkar under marknadsmässiga villkor som företag som har särskilda samhällsintressen.

En redogörelse lämnas även av hur många av de statligt ägda företagen som publicerat delårsrapporter, årsredovisningar och har miljö- och hållbarhetsredovisning på sina hemsidor. En tabell över vilka företag som lämnat bokslutskommuniké före den sista januari finns likaså vilka företag som anordnade en öppen årsstämma under 2006.

Efterlevnad av riktlinjerna av företagens anställningsvillkor för ledande befattningshavare redovisas, liksom om särredovisning av ledningens ersättning finns i företagens årsredovisningar. Könsuppdelad statistik finns avseende VD, andel kvinnor och män i ledningsgrupp och styrelse samt om VD sitter i styrelsen. I tabellform finns uppgifter om könsuppdelad sjukfrånvaro.

Förtroendefrågan med krav på att statligt ägda företag bör ha dokumenterade policy och tydligt kommunicera sina värdegrunder tydliggörs i ägarpolicyn. En samlad redovisning över hur många och hur stor del av de statliga företagens totala tillgångar som omfattas av etikpolicy, miljöpolicy, miljöledningssystem, jämställdhetspolicy och bedriver ett aktivt mångfaldsarbete lämnas. En tabell finns över vilka företag som har anslutit sig till Globalt Ansvar och/eller Global Compact. För företag med över tio anställda och där statens ägarandel överstiger 20 procent lämnas även uppgift om personalens sjukfrånvaro. En översikt över sjukfrånvaron på aggregerad nivå kompletterar den redovisning som lämnas på respektive företagspresentation. En sammanställning av fördelningen mellan revisionsarvoden och övriga arvoden som utbetalats till revisorer presenteras.

I avsnittet om den statliga ägarpolitiken finns information om Näringsdepartementets förvaltningskostnader för bland annat interna kostnader och köpta tjänster.

Ett ökat fokus på mål och utvärdering genomsyrar rapporten där beskrivning av beslutsprocessen av mål och utvärderingen av dessa har utökats till att innefatta alla företagen. Därtill har avsnittet utökats med beskrivning av mål för särskilda samhällsintressen och särskilda mål (hållbarhetsinformation). I anslutning till detta lämnas en översiktlig tabell över beslutade mål och utfall.

För att behålla kontinuiteten i regeringens rapportering till riksdagen finns liksom förgående år företagspresentationer som innehåller en sammanfattad ekonomisk redovisning, en presentation av företagets

Skr. 2005/06:120

4

verksamhet och mål samt en utvärdering av det gångna året. Målen och utvärderingen har fått ett ökat fokus. Samtliga mål där sådana finns - finansiella, verksamhets samt samhällsekonomiska/sektorpolitiska - redovisas och utvärderas. I syfte att tydliggöra bakgrunden och motiven till att staten äger de enskilda företagen inleds varje företagspresentation med en ingress som ger en översiktlig bild av företagets historik och verksamhet. Som ett komplement till denna översikt finns propositionsförteckningar för respektive företag. I företagspresentationen finns även information om de styrelser som utsetts på bolagsstämmorna eller genom regeringsbeslut under 2005 och under våren 2006. Dessutom redovisas styrelseledamöternas och ordförandens arvoden. Av presentationen framgår också om företaget har en etikpolicy, jämställdhetspolicy, miljöpolicy, ett miljöledningssystem och ett aktivt mångfaldsarbete samt könsfördelning av företagets anställda, ledningsgrupp och styrelse. För att den intresserade själv ska kunna finna mer information om respektive företag finns information om företagens webbadresser.

En namnförteckning över bolagsstämmovalda ledamöter och arbetstagarrepresentanter redovisas. Information lämnas om tid för inval i styrelse, födelseår samt nuvarande titel/sysselsättning.

Riksrevisionen har granskat förvaltningen av företag med statligt ägande och redovisat sina slutsatser i ett antal rapporter. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med sina kommentarer med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

Bilagan finns endast i det tryckta dokumentet och saknas alltså i det elektroniska dokumentet.

Skr. 2005/06:120

5

  Skr. 2005/06:120
2006 års redogörelse för företag med statligt ägande Bilaga

6

Näringsdepartementet Skr. 2005/06:120
 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 maj 2006

Närvarande: Statsministern Persson, statsråden Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Y. Johansson, Bodström, Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, M. Johansson, Hallengren, Björklund, Österberg, Orback, Baylan.

Föredragande: statsrådet Östros

Regeringen beslutar Regeringens skrivelse 2005/06:120 2006 års redogörelse för företag med statligt ägande

130

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-05-16 Bordläggning: 2006-05-16 Hänvisning: 2006-05-17 Motionstid slutar: 2006-10-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.