2003 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2002/03:120

Skrivelse 2002/03:120

Regeringens skrivelse 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2002/03:120 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2003 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande samt för verksamheten i de företag som Regeringskansliet hade ägande i vid årsskiftet 2002/03 samt affärsverken. Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 Bilaga 1 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande 5 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 maj 2003 119 1 Introduktion Regeringen lämnar varje år en redovisning av förvaltningen av företag med statligt ägande samt en redogörelse för företagens verksamhet, resultatutveckling m.m. till riksdagen. Redogörelsen har successivt utvecklats både till form och innehåll och regeringen avser att till kommande år fortsätta detta utvecklingsarbete. I det följande lämnas uppgifter om utvecklingen i fråga om förvaltningen av statens företagsägande under 2002 fram till och med april 2003. I redovisningen ingår dels aktiebolag vars aktier förvaltas av departementen, dels de vid årsskiftet tre affärsdrivande verken Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät. Statens järnvägar ombildades till aktiebolag den 1 januari 2001. Ursprungligen fattades ett beslut i riksdagen i februari 1982 (prop. 1980/81:22, bet. 1980/81:NU29, rskr. 1980/81:147) om att regeringen skulle lämna en årlig redogörelse för företag med statligt ägande. År 1999 utgav regeringen för första gången en mer lättillgänglig version av skrivelsen. Liksom förra året utgör denna i sin helhet regeringens årliga redogörelse (bilaga 1). I denna bilaga redovisas mer fullständiga resultat- och balansräkningar, vilket gör redovisningen tydligare. I sammanställningarna följer Regeringskansliet nu också sedvanliga konventioner rörande redovisningsinformation. Sedan 2001 redovisas även en konsoliderad balans- och resultaträkning. Denna redovisning ger en samlad, rättvisande och tydlig bild över statens samlade företagsengagemang och de totala värden som finns i den företagssfären. Liksom föregående år ingår bland annat uppgifter om miljö- och jämställdhetsarbete och mångfald samt andel kvinnor och män i styrelsen. En samlad redovisning över hur många av de statliga företagen samt hur stor del av de totala tillgångarna som omfattas av miljöpolicy, miljöledningssystem lämnas. Även jämställdhetsfrågor och mångfaldsarbetet redovisas på samma sätt som förra året på en aggregerad nivå. I kapitlet om den statliga ägarpolitiken finns en redovisning över Regeringskansliets förvaltningskostnader avseende bland annat departementens interna kostnader och köpta tjänster. I avsnittet om den statliga företagssfären finns uppgifter om de viktigaste orsakerna bakom resultatutvecklingen i den statliga företagssfären. I den siffermässiga presentationen och analysen av den statliga företagssfären samt i avsnittet med företagspresentationerna har företagen delats upp i två huvudgrupper: Företag som verkar under marknadsmässiga villkor och krav, och företag som har särskilda samhällsintressen. Genom denna uppdelning ges en mer rättvisande bild samtidigt som analysen av såväl hela portföljen som de enskilda företagens resultat och måluppfyllelse underlättas. Dessutom underlättas för läsaren att få en bild av de särskilda samhällsintressen som flera statligt ägda bolag har till uppgift att infria. Företagspresentationerna innehåller en sammanfattad ekonomisk redovisning. Därtill presenteras bolagets verksamhet och ekonomi. För att den intresserade skall kunna finna mer information finns uppgifter om respektive företags webbplats. I årets redogörelse presenterar regeringen vissa förbättringar och förtydliganden. I ägarpolicyn har avsnittet om synen på bolagsstämmor i de statliga företagen utvecklats. Genom att bereda media och allmänhet möjlighet att ställa frågor till företagsledningarna i de statligt ägda företagen förbättras insynen ytterligare i företagen. Därtill har i avsnittet om ägarpolicyn redovisningen av revisorernas roll i de statligt ägda bolagen ytterligare förtydligats. Till denna redovisning lämnas även en sammanställning av fördelningen mellan revisionsarvoden och övriga arvoden som utbetalats till revisorer i de statligt ägda företagen. För att öka öppenheten i förvaltningen lämnas även en sammanställning över arvodesnivåer för styrelseledamöter i de statligt ägda företagen. I syfte att tydliggöra bakgrunden och därmed även syftet till att staten för närvarande äger de enskilda bolagen inleds varje företagspresentation med en ingress som ger en översiktlig bild av bolagets historik och verksamhet. Som ett komplement till denna översikt lämnas propositionsförteckningar för respektive bolag i en särskild förteckning. Således underlättas det för den intresserade att kunna få en fullständig bild av de ursprungliga motiven för statens ägande i de riksdagsbeslut som ligger till grund för bolagens verksamhet. I företagspresentationerna lämnas dessutom informationen under enhetliga rubriker - verksamhet, mål och utvärdering samt ekonomi, mål och utvärdering. Därtill redovisas vissa branschspecifika nyckeltal. För bolag med över 10 anställda och där statens ägarandel överstiger 20 procent lämnas även uppgift om personalens sjukfrånvaro. I företagspresentationen finns dessutom uppgift om styrelser som utsetts på bolagsstämmorna eller genom regeringsbeslut under 2002 och under våren 2003. Således återfinns i den här skrivelsen inte några kompletterande uppgifter i form av riktlinjer och styrelser som tidigare skrivelser innehållit. Verksamhetsberättelsen liksom kvartalsrapporterna finns även att tillgå på engelska eftersom regeringen mött ett stort intresse från utlandet för den svenska modellen för förvaltningen av företag med statligt ägande. Bilaga 1 finns endast i det tryckta dokumentet och saknas alltså i det elektroniska dokumentet. 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande Näringsdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 maj 2003 Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, Östros, Messing, Engqvist, Lövdén, Ringholm, Bodström, Karlsson J. O., Karlsson H., Nykvist, Lund, Nuder, Johansson, Hallengren, Björklund Föredragande: Statsrådet Messing Regeringen beslutar Regeringens skrivelse 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2002/03:120 119 119 1 Skr. 2002/03:120 Bilaga 1 Skr. 2002/03:120
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-05-28 Bordläggning: 2003-05-28 Hänvisning: 2003-06-02 Motionstid slutar: 2003-06-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.