Kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:2

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

RiR 2015:2

Kontrollen av försvars­ underrättelseverksamheten

KONTROLLEN AV FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2015-01-20

DNR:
31-2014-0188

RIR 2015:2

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten

Riksrevisionen har granskat kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten.

Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Företrädare för Försvarsdepartementet, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.