Nyanländas etablering - är statens insatser effektiva?

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:17

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION

RiR 2015:17

Nyanländas etablering

– är statens insatser effektiva?

NYANLÄNDAS ETABLERING – ÄR STATENS INSATSER EFFEKTIVA?

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2015-06-16

DNR:
31-2014-0342

RIR 2015:17

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Nyanländas etablering

– är statens insatser effektiva?

Riksrevisionen har granskat om statens insatser varit effektiva för att undanröja hinder och skapa förutsättningar för en snabb och ändamålsenlig etablering av nyanlända. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Företrädare för Arbetsmarknadsdepartementet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.