Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen?

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:10

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

RiR 2015:10

Transporter av farligt avfall

– fungerar tillsynen?

TRANSPORTER AV FARLIGT AVFALL – FUNGERAR TILLSYNEN?

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2015-04-28

DNR:
31-2014-0184

RIR 2015:10

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen?

Riksrevisionen har granskat om regeringen och de ansvariga myndigheterna har överblick och en effektiv tillsyn över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Företrädare för Miljö- och energidepartementet, Finansdepartementet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.