Regionala exportcentrum – En del av Sveriges exportstrategi

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:3

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 1 - 1 8

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 0 1 9 6

R I R 2 0 1 9 : 3

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Regionala exportcentrum

– en del av Sveriges exportstrategi

Riksrevisionen har granskat inrättandet av regionala exportcentrum. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Tillväxtverket.

Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Ämnessakkunnig Dimitrios Ioannidis har varit föredragande. Tillförordnad enhetschef Bengt Lewin och revisionsledare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.