Riksdagsskrivelse 2019/20:6

Riksdagsskrivelse 2019/20:6

Riksdagsskrivelse 2019/20:6

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU2 Ändring i det nordiska skatteavtalet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson