Riksdagsskrivelse 2019/20:55

Riksdagsskrivelse 2019/20:55

Riksdagsskrivelse 2019/20:55

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU4 Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.