Riksdagsskrivelse 2018/19:59

Riksdagsskrivelse 2018/19:59

Riksdagsskrivelse 2018/19:59

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2018/19:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson