Riksdagsskrivelse 2018/19:297

Riksdagsskrivelse 2018/19:297

Riksdagsskrivelse 2018/19:297

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU28 Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson