Riksdagsskrivelse 2018/19:20

Riksdagsskrivelse 2018/19:20

Riksdagsskrivelse 2018/19:20

Regeringen

Utbildningsdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU4 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor (vilande grundlagsbeslut, m.m.) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:18 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:19 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:21 till Riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.