Riksdagsskrivelse 2018/19:158

Riksdagsskrivelse 2018/19:158

Riksdagsskrivelse 2018/19:158

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson