Riksdagsskrivelse 2018/19:105

Riksdagsskrivelse 2018/19:105

Riksdagsskrivelse 2018/19:105

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.