Riksdagsskrivelse 2017/18:46

Riksdagsskrivelse 2017/18:46

Riksdagsskrivelse 2017/18:46

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU6 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 november 2017

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.