Riksdagsskrivelse 2017/18:406

Riksdagsskrivelse 2017/18:406

Riksdagsskrivelse 2017/18:406

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU26 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson