Riksdagsskrivelse 2017/18:36

Riksdagsskrivelse 2017/18:36

Riksdagsskrivelse 2017/18:36

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 november 2017

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson