Riksdagsskrivelse 2017/18:31

Riksdagsskrivelse 2017/18:31

Riksdagsskrivelse 2017/18:31

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU6 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 november 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.