Riksdagsskrivelse 2017/18:29

Riksdagsskrivelse 2017/18:29

Riksdagsskrivelse 2017/18:29

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU3 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 november 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson