Riksdagsskrivelse 2017/18:224

Riksdagsskrivelse 2017/18:224

Riksdagsskrivelse 2017/18:224

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU23 Ny dataskyddslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 april 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.