Riksdagsskrivelse 2017/18:211

Riksdagsskrivelse 2017/18:211

Riksdagsskrivelse 2017/18:211

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU15 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 april 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2017/18:212 till Riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.