Riksdagsskrivelse 2016/17:312

Riksdagsskrivelse 2016/17:312

Riksdagsskrivelse 2016/17:312

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU12 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson