Riksdagsskrivelse 2016/17:281

Riksdagsskrivelse 2016/17:281

Riksdagsskrivelse 2016/17:281

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU9 Kulturarvsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson