Riksdagsskrivelse 2016/17:170

Riksdagsskrivelse 2016/17:170

Riksdagsskrivelse 2016/17:170

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 mars 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson