Riksdagsskrivelse 2016/17:156

Riksdagsskrivelse 2016/17:156

Riksdagsskrivelse 2016/17:156

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 mars 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson