Riksdagsskrivelse 2015/16:192

Riksdagsskrivelse 2015/16:192

Riksdagsskrivelse 2015/16:192

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU15 Fri- och rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.